Získavanie nových členov – metodické listy

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa nachádza v období, keď dotvára svoj „Program“ hlavných dokumentov našej činnosti.

Plnenie obsahového zamerania Programu, ktorý bol upravený na XVII. zjazde SZPB, okrem finančného zabezpečenia je najvážnejším problémom personálna otázka, ktorá súvisí so zvýšenou aktivitou celého zväzu a s podstatnou zmenou metód práce. a ich šírkou v súčasných spoločenských podmienkach.

Tým, že SZPB bol dlhú dobu uzatvorenou organizáciou, bola aj cirkulácia funkcionárov svojim spôsobom obmedzená. Funkcionári sa do značnej miery fyzicky i morálne opotrebovali, vytvoril sa pracovný stereotyp, menila sa žiaduca zmena štýlu práce.

Naviac nás zastihla pandémia a ďalšie okolnosti. Podstatná časť priamych účastníkov protifašistického odboja, najmä pokiaľ sa týka funkcionárov vo vyššom veku a ich vyčerpanosť, zdravotný stav, im už nedovoľuje plniť úlohy tak, ako by si vyžadovali, pre normálny život a pre existenciu SZPB a sú nevyhnutne potrebné. Mnohí sú vo funkciách dlhšiu dobu. Obdivuhodne sa snažia všetko prekonať silou vôle a obetovania sa pre vec odkazu protifašistického odboja, začo im patrí úcta a vďaka.

Za iných, objektívne lepších spoločenských podmienok mnohé problémy v SZPB by sa dali ľahšie zvládnuť.

Aj v personálnej otázke sme dospeli do kritického kvalitatívneho bodu, kedy riešenie tohto problému sa stáva nevyhnutnosťou našej existencie.

Ďalšie informácie sú určené len členom SZPB, link na stiahnutie