Výročná členská chôdza 2016

Emil Richter

Dňa 23.11.2016 sa konala v zasadačke miestneho úradu v Záhorskej Bystrici výročná členská našej základnej organizácie SZPB č,12. Schôdzu otvoril predseda JUDr. Miroslav Rác krátkou spomienkou na zosnulého dlhoročného člena a bývalého predsedu našej z.o. Emila Richtera. Vyzdvihol jeho čestnú a obetavú prácu v ZO a ďalšie jeho spoločenské aktivity, ako i jeho šírenie odkazu protifašistického odboja a propagáciu odkazu SNP.
Minútou ticha sme sa rozlúčili s p. Emilom Richterom, ktorý nás opustil 2.6.2016 vo veku 87 rokov.

Ďalej sa už naša výročná schôdza niesla v tradičnom duchu. Predseda medzi nami srdečne privítal tajomníčku Oblastného výboru SZPB v Bratislve pani Katku Frišovú. Potom predniesol program rokovania a navrhol členov návrhovej komisie (Emília Besedičová, Mária Vachalíková, František Maroš).

Program schôdze :
1) Zahájenie a oboznámenie s programom, voľba návrhovej komisie
2) Hodnotiaca správa činnosti ZO SZPB č.12 za r.2016
3) Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za 2.polrok 2016
4) Správa revíznej komisie za rok 2016
5) Uvoľnenie z funkcie podpredsedu ZO Ing.Vladimíra Oravca
6) Voľba nového podpredsedu
7) Voľba členov nového výboru ZO SZPB č.12
8) Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí v mesiacoch december 2016
9) Diskusia, Rôzne
10) Návrh uznesenia z členskej schôdze a schválenie uznesenia
11)Ukončenie, oznámenie jubilantov a príhovor k jubilantom v roku 2016

Po odhlasovaní programu členskou schôdzou predseda ZO SZPB č.12 p. Miroslav RÁC prečítal správu o činnosti ZO, poukázal na dôležitosť plnenia odkazu protifašistického odboja a jeho vyústenie v SNP, zdôraznil potrebu zvýšenia aktivity celej našej základne, odkaz boja proti fašizmu a jeho novými formami neofašizmom a neonacizmom. V závere informoval o podujatiach v r.2016, ktorých sa zúčastnili členovia našej ZO ako i o počte výborových, členských schôdzí a plnení prijatých uznesení.

img_20161123_161612

 

Správu o hospodárení za II. polrok 2016 predniesol pokladník ZO č.12 p. Anton MAROŠ. Informoval o platení čl. príspevkov a návrhu rozpočtu do konca r.2016.

 

Správu revíznej komisie ZO SZPB č.12 za rok 2016 predložil Inimg_20161123_161629g. Ján Hlavenka. Hospodárenie s finančnými prostriedkami je v súlade so Smernicami o hospodárení SZPB.

 

Ďalej výročná členská schôdza odsúhlasila:
Uvoľnenie z funkcie podpredsedu ZO SZPB č.12 Ing.Vladimír Oravec na základe vlastnej žiadosti z dôvodu zmeny bydliska

Do funkcie nového podpredsedu bol zvolený Ing. Boris Bod

Zloženie nového výboru v počte 6 členov bolo prijaté (predseda JUDr. Miroslav Rác, podpredseda Ing.Boris Bod, pokladnik Anton Maroš, revízor účtov Ing. Ján Hlavenka, tajomníčka Ing.Emíla Besedičová, člen Miroslav Richter)

O pripravovaných podujatiach informovala tajomníčka OblV SZPB p.Katarína Frišová
V mesiaci december sa pripravuje spomienkové stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka
Nešpora a stretnutie pri príležitosti výročia prijatia Vianočnej dohody v r.1943

 

Diskusia a rôzne:
V diskusii vystúpil Ing. Jozef Krúpa, poukázal na dôležitosť propagácie odkazu SNP a spoluprácu s mládežou, Miroslav Richter vyzval členov o doplnenie svojich e-mail adries a Katarína Frišová oboznámila o činnosti OblV SZPB, v stredu a štvrtok a jej kontakt na tel.č. 0904698312 a  do kancelárie 52962510. Anton Maroš rozdal známky členom na rok 2017 ako i Ročenku odbojárov. Predseda informoval o vkladnej knižky, vedenej v TB, zatiaľ a neruší.

Zopár fotografií z nášho podujatia: