Výročná členská schôdza

Srdečne Vás pozývame na členskú schôdzu ZO SZPB č.12

ktorá sa bude konať 16.12.2019 v pondelok o 16,00 hod.

v priestoroch MÚ v Záhorskej Bystrici.

Ing. Emília Besedičová
tajomníčka ZO SZPB č.12

Program schôdze:

1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu.

2 Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.

3. Správa činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení.

4. Správa o plnení plánu činnosti za II. polrok 2019

5. Správa o hospodárení z finančnými prostriedkami za II. polrok 2019 a návrh rozpočtu

finančných prostriedkov do konca roka 2019

6. Vyhodnotenie organizovaných podujatí v mesiacoch august – november.

7. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam, udalostiam

a osobnostiam v mesiaci december 2019 :

8. Rôzne (Prijatie nových členov a odovzdanie pochvalných listov)

9. Diskusia (Predaj členských známok na r. 2020 za 3 Eura a Ročenky odbojára na r. 2020 za 2 Eura).  

10. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania členskej schôdze.

11. Oslava jubilantov v roku 2019

JUDr Miroslav Rác

Predseda ZO SZPB č.12