Výročná členská schôdza ZO SZPB č.12 rok 2022

P O Z V Á N K A

ZO SZPB č.12

si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať

  18. novembra 2022  (v piatok) o 16,00 hod.

v priestoroch sobášnej miestnosti MÚ Záhorská Bystrica

Program výročnej členskej schôdze ZO SZPB č. 12,

1. Otvorenie, voľba volebnej a návrhovej komisie, overovateľa zápisnice a schválenie programu schôdze.
2. Správa o činnosti ZO SZPB č. 12
3. Správa o hospodárení ZO SZPB č. 12
4. Správa revízora ZO SZPB č. 12
5. Voľba výboru ZO SZPB č. 12, revízora ZO SZPB č. 12, delegátov na oblastnú konferenciu.
6. Návrh na člena oblastného výboru, predsedu, tajomníka a revízora oblastného výboru.
7. Odporučí nevyhnutné zmeny v stanovách SZPB
8. Správa volebnej a návrhovej komisie.
9. Návrh a schválenie uznesenia z výročnej členskej schôdze ZO SZPB č. 12
10. Záver.
11. Oslava jubilantov za rok 2022

 

P. S. Neúčasť na členskej schôdzi oznámiť Predsedovi ZO SZPB č. 12 Miroslavovi RÁCOVI, JUDr.

na mobil 0905 466 603 alebo na email: miroslav.rac1@gmail.com