Plán práce na rok 2016

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
Základná organizácia č. 12
841 06 Bratislava 48, Československých tankistov 196

P l á n

činnosti Základnej organizácie č. 12
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Záhorskej Bystrici na rok 2016
—————————————————————

Bratislava

2
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 12 v Záhorskej Bystrici zameria svoju činnosť v roku 2016 na realizáciu uznesenia XVI. zjazdu SZPB a realizáciu uznesenia Oblastnej konferencie, zabezpečenie a plnenie úloh v týchto oblastiach činnosti SZPB :

1) Rokovaniu Výboru ZO SZPB č. 12 rozšírené o revízora ZO SZPB č. 12

2) Členské schôdze ZO SZPB č. 12

3) Príprave a uskutočňovaniu spomienkových osláv k významným výročiam
a pamätným dňom. Prostredníctvom starostu MiÚ v Záhorskej Bystrici
a spoločenských organizácií v Záhorskej Bystrici zabezpečovať účasť
mladých ľudí na organizovaných podujatiach.

4) Starostlivosti o členskú základňu, jej rozširovaniu predovšetkým z rodín odbojárov
tak, aby sa nahradil prirodzený úbytok členov. Sústavnú pozornosť venovať
evidencii členstva a plateniu členských príspevkov.

5) K ďalšiemu upevňovaniu a rozširovaniu spolupráce s Miestnym úradom,
politickými stranami a občianskymi združeniami a organizáciám
v okruhu pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

6) K získavaniu finančných prostriedkov na činnosť ZO SZPB č.12 od
sponzorov, ich účelnému využívaniu v súlade so Smernicou ÚR SZPB pre
hospodárenie orgánov a organizácií SZPB a Rozpočtom ZO SZPB č.12

7) Organizovanie zájazdov na miesta bojov SNP a 2. svetovej vojny.

8) K zvýšeniu starostlivosti o hroby a pamätníky hrdinov národnooslobodzovacieho
boja ale aj obetí I. a II. svetovej vojny. V súvislosti s tým v spolupráci s miestnou
samosprávou riešiť tie, ktoré si vyžadujú opravy.

9) Propagovaniu dvojtýždenníka Bojovník a Ročenky odbojára tak, aby členovia
výboru ZO SZPB č.12 sa stali predplatiteľmi Bojovníka a získavali aj členov ZO
SZPB č.12, aby každá odbojárska rodina odoberala Ročenku odbojára.

3
Plán akcií a podujatí k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam v roku 2016

Výbor ZO SZPB č.12 bude pre členov ZO SZPB č. 12 zabezpečovať a organizovať spoločensko-výchovné akcie a podujatia zamerané k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam Slovenského národa.

1.)Pietna spomienka na obete v Melku a fašistických koncentračných táborov pri
pamätníku v Slávičom údolí v Bratislave.
19. februára 2016
2.)Účasť na stretnuti členov Predsedníctva OblV s funkcionárkami ZO a OblV SZPB
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
8. marca 2016
3.)Pietna spomienka na obete koncentračného tábora – Petržalka
24. marca 2016
4.)Seminár pre učiteľov dejepisu a etickej výchovy na tému: Bratislava
a Bratislavčania v protifašistickom hnutí 1939 – 1945
14. apríl 2016
5.) Oslavy 71. výročia oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy
4.apríla 2016
6.) Piešťany – Vojenské historické múzeum
26. apríla 2016
7.) Pietna spomienka k 96. výročiu úmrtia M. R. Štefánika pri mohyle v Ivanke pri
Dunaji.
4. mája 2016
8.) Oslavy 71. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny na
Slavíne
9. mája 2016

9.) Malý Slavín – Rača
14. mája 2016

10.) Oblastné kolo vedomostnej súťaže o histórii svojho mesta a dejín Slovenska
Žiakov ZŠ v Bratislave.
Máj 2016

11.) Spomienka na Bulharských partizánov pri pamätníku na Vajanského nábreží.
1. júna 2016

12.) Starý Tekov – ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone
23. júla 2016

13.) Stretnutie troch generácií – Kalište
14. – 15. august 2016

14.) Oslavy 72. výročia SNP Bratislava, B. Bystrica
4
29. augusta 2016

15.) Oslavy 72. výročia SNP v Záhorskej Bystrici
27.augusta 2016

16.) Karpatsko duklianska operácia
5.-6. októbra 2016

17.) Pietna spomienka na obete I. a II. svetovej vojny na vojenskom cintoríne
v Petržalke
11. 11. 2016

18.) Spomienkové stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora v Slávičom údolí.
9.12.2016

19.) Vianočná dohoda
22.12. 2016

5
Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 18. februára 2016 v 16.00 hodín.
1.Správa o plnení uznesení z ostatného rokovania výborovej schôdze.
2.Správa o hospodárení za rok 2015

3.Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí v mesiacoch február až apríl 2016:

Pietna spomienka na obete v Melku a koncentračných táboroch pri pamätníku v Slávičom údolí 19.februára 2016
– Stretnutie členov Predsedníctva OblV SZPB s funkcionárkami ZO a OblV pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien 8.marca 2016
Pietna spomienka na obete koncentračného tábora – Petržalka 24.marca 2016
71. výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska 4. apríl 2016
Piešťany – Vojenské historické múzeum 26.apríla 2016
4.Príprava členskej schôdze ZO SZPB č.12 na 9.marca 2016
5.Rôzne

6.Návrh uznesenia z rokovania výborovej schôdze

Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 27. apríla 2016 v 16.00 hodín.
1.Správa o plnení uznesení z ostatného rokovania výborovej schôdze.
2.Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí máj – jún 2016 :

Pietna spomienka k 96 výročiu úmrtia na M.R. Štefánika pri mohyle v Ivánke pri Dunaji 4. mája 2016
Oslavy 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom pri pamätníku na Slavíne 9. mája 2016
Malý Slavín – Rača 14. mája 2016
Pietna spomienka na Bulharských partizánov pri pamätníku na Vajanského nábreží 1. júna 2016
3.Rôzne

4.Návrh uznesenia z rokovania výborovej schôdze

Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 20. júla 2016 v 16.00 hodín.
1.Správa o plnení uznesení z ostatného rokovania výborovej schôdze.
2.Správa o plnení plánu činnosti za I. polrok 2016
3.Správa o hospodárení za I. polrok 2016

4.Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí júl – november 2016
– Oslavy 72. výročia SNP v Bratislava, Banská Bystrica 29 augusta 2016
– Oslavy 72. výročia SNP v Záhorskej Bystrici 27 augusta 2016
– Starý Tekov –ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone 23. júla 2016
– Stretnutie troch generácií – Kalište 14. – 15. augusta 2016
– Karpatsko duklianska operácia 5. – 6. október 2016
– Pietna spomienka na obete I. a II. Svetovej vojny na vojenskom cintoríne v Petržalke
11. novembra 2016

6
-Spomienkové stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora v Slavičom údoli
9.decembra 2016
– Výročie Vianočnej dohody 22. decembra 2016
3.Príprava členskej schôdze ZO SZPB č. 12 na 24.augusta.2016
4.Rôzne

5.Návrh na uznesenia z rokovania výborovej schôdze.

Schôdza výboru ZO SZPB č.12, 24. novembra 2016 v 16.00 hodín.
1.Správa o plnení uznesení z ostatného rokovania výborovej schôdze.
2.Správa o hospodárení za II. Polrok 2016
3.Návrh plánu činnosti na rok 2017
4. Návrh plánu rozpočtu na rok 2017
5.Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí október – december 2016 – marec 2017
7. Príprava členskej schôdze ZO SZPB č. 12 na 14.decembra.2016
8.Rôzne

9.Návrh na uznesenia z rokovania výborovej schôdze.

7
Členská schôdza ZO SZPB č. 12, 9. marca 2016
1.Správa činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení.
2.Správa o hospodárení za rok 2015
3. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí v mesiacoch marec až august 2016
1.)Pietna spomienka na obete koncentračného tábora – Petržalka
24. marca 2016
2.)Seminár pre učiteľov dejepisu a etickej výchovy na tému: Bratislava
a Bratislavčania v protifašistickom hnutí 1939 – 1945
14. apríl 2016
3.) Oslavy 71. výročia oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy
4.apríla 2016
4.) Piešťany – Vojenské historické múzeum
26. apríla 2016
5.) Pietna spomienka k 96. výročiu úmrtia M. R. Štefánika pri mohyle v Ivanke pri
Dunaji.
4. mája 2016
6.) Oslavy 71. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny na
Slavíne
9. mája 2016
7.) Malý Slavín – Rača
14. mája 2016
8.) Spomienka na Bulharských partizánov pri pamätníku na Vajanského nábreží.
1. júna 2016
9.) Starý Tekov – ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone
23. júla 2016
10.) Stretnutie troch generácií – Kalište
14. – 15. august 2016

4.Rôzne
5.Návrh na uznesenie z rokovania

Členská schôdza ZO SZPB č. 12, 24. augusta 2016
1. Správa činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení.
2. Správa o hospodárení za I. polrok 2016
3.Vyhodnotenie organizovaných podujatí v mesiacoch marec – august.
4.Príprava osláv 72. výročia SNP v Záhorskej Bystrici.
5. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí v mesiacoch august až december 2016
1.) Oslavy 72. výročia SNP Bratislava, B. Bystrica
29. augusta 2016
2.) Oslavy 72. výročia SNP v Záhorskej Bystrici
27.augusta 2016
3.) Karpatsko duklianska operácia
5.-6. októbra 2016
4.) Pietna spomienka na obete I. a II. svetovej vojny na vojenskom cintoríne
v Petržalke
8
11. 11. 2016
5.) Spomienkové stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora v Slávičom údolí.
9.12.2016
6.) Vianočná dohoda
22.12. 2016

6.Rôzne
7.Návrh uznesenia z rokovania členskej schôdze.

Výročná členská schôdza ZO SZPB č. 12, 16. decembra 2016
1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
3. Správa činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení.
4. Správa o hospodárení za II. polrok 2016
5.Vyhodnotenie organizovaných podujatí v mesiacoch august – december.
6.Návrh plánu činnosti na rok 2017
7.Návrh rozpočtu na rok 2017
8. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí v mesiacoch december až marec 2017
9. Voľba výboru a revízora ZO SZPB č.12
10.Rôzne
11. Návrh uznesenia z rokovania členskej schôdze.