Členská schôdza ZO SZPB č.12 august 2023

P O Z V Á N K A

ZO SZPB č.12

si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať

  9. augusta 2023  (v stredu) o 16,00 hod.

v priestoroch sobášnej miestnosti MÚ Záhorská Bystrica

Program výročnej členskej schôdze ZO SZPB č. 12,

1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice, schválenie programu schôdze.
2. Správa o splnení uznesenia z ostatného rokovania výborovej schôdze.
3. Informácia o výsledkoch rokovania 18. zjazdu SZPB.
4. Významné podujatia k významným výročiam v mesiaci august a september 2023.
5. Obsahové, materiálne a organizačné zabezpečenie 79 výročia osláv SNP v Záhorskej Bystrici 
v súčinnosti s Mieseným úradom Záh. Bystrica. 6. Rôzne : - platenie členských známok 7. Návrh a schválenie uznesenia z  členskej schôdze ZO SZPB č. 12. 8. Ukončenie rokovania členskej schôdze.

P. S. Neúčasť na členskej schôdzi oznámiť Predsedovi ZO SZPB č. 12 Miroslavovi RÁCOVI, JUDr.

na mobil 0905 466 603 alebo na email: miroslav.rac1@gmail.com

prípadne

Tajomníkovi v zastúpení Antonovi MAROŠOVI 0911 853 260