Členská schôdza marec 2022

P O Z V Á N K A

ZO SZPB č.12

si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať

  10. marca 2020 o 16,00 hod.

v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica

Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12,


1. Zahájenie a schválenie programu schôdze.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3. Správa o činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a informácia z rokovania Oblastného výboru Bratislavského kraja.
4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2021 a návrh rozpočtu finančných prostriedkov do konca roku 2022
5. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam v prvom polroku 2022
6. Rôzne: – predaj členských známok na rok 2021 a 2022 (3,- € za známku) a ročeniek odbojára 2022 (2,50 €)
7. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania členskej schôdze.
8. Zakončenie členskej schôdze a oslava MDŽ.

JUDr. Miroslav Rác

Predseda ZO SZPB č.12