Členská schôdza marec 2020

P O Z V Á N K A

ZO SZPB č.12

si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať

  6. marca 2020 o 16,00 hod.

v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica

Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12,

  1. Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
  3. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB Bratislavského kraja.
  4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 a návrh rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2020
  5. Plán činnosti ZO na rok 2020
  6. Obsahové a organizačné  zabezpečenie podujatí k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam v mesiacoch marec až júl v roku 2020
  7. Rôzne
  8. Návrh a schválenie uznesenie z rokovania členskej schôdze.
  9. Oslava MDŽ

JUDr. Miroslav Rác

Predseda ZO SZPB č.12