Členská schôdza august 2022

P O Z V Á N K A

ZO SZPB č.12

si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať

  19. augusta 2022 o 16,00 hod.

v priestoroch sobášnej miestnosti MÚ Záhorská Bystrica

Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12,

  1. Zahájenie a schválenie programu schôdze.

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.

  3. Informácia činnosti výboru od ostatného zasadania výboru.

  4. Informácia z rokovania Oblastného výboru Bratislavského kraja.

  5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za prvý polrok 2022 a návrh rozpočtu finančných prostriedkov do konca roku 2022

  6. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam do konca roku 2022

  7. Oslavy 78. výročia SNP v Záhorskej Bystrici.

  8. Rôzne: – predaj členských známok na rok 2021 a 2022 (3 eura za znamku) a ročeniek odbojára 2022 (2,50 eur)

  9. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania členskej schôdze.

  10. Zakončenie členskej schôdze.

 

P. S. Neúčasť na členskej schôdzi oznámiť Predsedovi ZO SZPB č. 12 Miroslavovi RÁCOVI, JUDr.

na mobil 0905 466 603 alebo na email: miroslav.rac1@gmail.com