Členská schôdza august 2020

P O Z V Á N K A

ZO SZPB č.12

si Vás dovoľuje pozvať na členskú schôdzu ktorá sa bude konať

  13. augusta 2020 o 16,00 hod.

v priestoroch MÚ Záhorská Bystrica

Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12,

  1. Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
  3. Informácia o prijatých uzneseniach z rokovania Oblastného výboru SZPB Bratislavského kraja.
  4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za 1. polrok 2020 a návrh rozpočtu finančných prostriedkov na 2. polrok 2020
  5. Príprava osláv 76. výročia SNP v Záhorskej Bystrici
  6. Obsahové a organizačné  zabezpečenie podujatí k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam na 2. polrok 2020
  7. Rôzne
  8. Návrh a schválenie uznesenie z rokovania členskej schôdze.

JUDr. Miroslav Rác

Predseda ZO SZPB č.12

Pripravované podujatia v 2.polroku 2020

15.0. Brno a okolie

29.08. Banská Bystrica, oslava SNP 27.08. Bratislava, oslava SNP

12.09. Melk, spomienka 75.výročia tragických udalostí

03.10. Detva