Členská schôdza august 2019

P O Z V Á N K A

ZO SZPB č.12 dovoľuje si Vás pozvať na členskú schôdzu

ktorá sa bude konať 16. augusta 2019 o 16,00 hod. v priestoroch

MÚ Záhorská Bystrica

 

 

Program členskej schôdze ZO SZPB č. 12,

1.Zahájenie overenie uznášania schopnosti schôdze a schválenie programu.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.

3. Správa o činnosti výboru od ostatného zasadania výboru a plnení prijatých uznesení

4. Informácia o prijatých uzneseniach z Oblastnej konferencie Bratislavského kraja a

XVII. Zjazdu SZPB.

5. Správa o plnení plánu činnosti za I. polrok 2019

6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za I. polrok 2019 a návrh rozpočtu

finančných prostriedkov na druhý polrok 2019

7. Vyhodnotenie organizovaných podujatí v prvom polroku 2019

8. Príprava osláv 75. výročia SNP v Záhorskej Bystrici.

9. Obsahové a organizačné zabezpečenie podujatí k významným výročiam, udalostiam

a osobnostiam v druhom polroku 2019:

10. Rôzne – Odovzdanie členského preukazu (p.Pôbišová )

11. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania členskej schôdze.

JUDr. Miroslav Rác

Predseda ZO SZPB č.12