75. výročie Vianočnej dohody

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

O b l a s t n ý  v ý b o r

Bratislava

P o z v á n k a

Pri príležitosti 75. výročia prijatia Vianočnej dohody zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943, na základe ktorej vznikla ilegálna Slovenská národná rada a pripravovalo sa P o v s t a v n i e

pozýva Vás Oblastný výbor SZPB v Bratislave

na spomienkové stretnutie dňa 20. decembra 2018 o 10,00 hod.

pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave

(v blízkosti modrého kostolíka)

Program : Privítanie účastníkov

Položenie kytice k pamätnej tabuli

Príhovor

                                PhDr. Martin Krno

predseda OblV SZPB